Ga naar de inhoud

1. Waarom deze privacy policy?

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van je persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door RDG SYSTEMS als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Nieuwstraat 71, 8792 Desselgem, BELGIË ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE 0466 156 066, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erken je dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen.

2. Waarom verwerken wij gegevens?

Wanneer je de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Als je er echter voor kiest om zich te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook), worden deze gegevens verzameld via je socialmedia-profiel. Wij raden je aan om de privacy policy van je socialmedia-serviceprovider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door je socialmedia-serviceprovider worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van het inloggen via social media. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die je via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij je hiermee instemt.

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:

  • Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media.
  • Om je persoonsgegevens te verwerken zodat wij de Diensten kunnen verstrekken.
  • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om je te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij je voorafgaande toestemming vragen.
  • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
  • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.

In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

Als en wanneer je registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

3. Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij verzenden je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder je uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens.

4. Waar verwerken wij jouw gegevens?

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken. Wij kunnen je geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

5. Hoe verwerken wij jouw gegevens?

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:

  • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.
  • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.

7. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, moet je bij dit verzoek ook het bewijs toevoegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn. Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kan je toestemming ten allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@rdgsystems.be.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact opnemen via het e-mailadres info@rdgsystems.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Je kan hen telefonisch bereiken via +32 2 274 48 00. Ga voor meer informatie naar gegevensbeschermingsautoriteit.be.